16 آبان 1400

اگر زمان بیشتری داشتید باز هم به کارهایتان نمی رسیدید !!!

اگر زمان بیشتری داشتید باز هم به کارهایتان نمی رسیدید !!! غالب مردم گمان می کنند که اگر زمان بیشتری در اختیار داشته باشند به کارهای بیشتری می رسند. در دوره های مدیریت زمان ما هم بسیاری از مدیران هم می گویند که از کمبود وقت رنج می برند و اگر زمان بیشتری داشتند به کارهای بیشتری…