0
محتوای ممنون مدیریت زمان

اگر زمان بیشتری داشتید باز هم به کارهایتان نمی رسیدید !!!

اگر زمان بیشتری داشتید باز هم به کارهایتان نمی رسیدید !!! غالب مردم گمان می کنند که اگر زمان بیشتری در اختیار داشته باشند به کارهای بیشتری می رسند. در دوره های مدیریت زمان ما هم بسیاری از مدیران هم می گویند ...